اوقات شرعی 
 
زیر گروه ها
بازدید مدیر بازرسی اراک
بیستمین همایش بازرسی کلانشهر های کشور
بازدید مدیر کل بازرسی کلانشهرتبریز از منطقه 7
بازدید مدیر کل بازرسی کلانشهرتبریز از منطقه 10
بازدید مدیر بازرسی از منطقه مرکز دفن زباله پسماند
بازديد دكتر نجفي شهردار محترم تبريز از مرکز137
بازدید معاون بازرسی ازمرکز سامانه 137 تهران
هفدهمین همایش بازرسی کشور در اصفهان
هجدهمین همایش مدیران بازرسی در شیراز
همایش سامانه 137 در منطقه6
1از2‏