سازمانی

شرح وظایف سازمانی

-   نظارت برحسن جريان كليه امور واحدهاي تحت اداره و صدور دستورات لازم به منظور ايجاد و هماهنگي بين واحدها و عند ‌اللزوم تهيه دستور العمل لازم

-   ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و موسسات ذيربط و ادارات تابعه شهرداري و پيگيري طبق دستور بازديد از عمليات عمراني - خدمات شهري و شهرسازي در واحدهاي تابعه شهرداري، رسيدگي و تنظيم گزارش جهت اطلاع شهردار

بازرسي از برنامه هاي مصوب و نظارت بر پيشرفت برنامه با توجه به اعتبارات واگذاري  

- بازرسي از عملكرد تمام حوزه ها و برنامه هاي شهرداری و مناطق، سازمانها و شركتهاي وابسته

- ارايه گزارش كمبودها و نواقص احتمالي درامور ارجاعي به مسئول مربوطه به منظور رفع آن.

-   بررسي گزارش هاي ارسالي به حوزه شهردار در مورد چگونگي پيشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشكلات و گزارش آن به شهردار

-  نظارت بر تهيه و تنظيم آيين نامه ها، اساسنامه ها و دستورالعمل ها در زمينه روش هاي انجام كار

- شركت در جلسات، كميسيونها، سمينارهاي مرتبط به امور محوله و تهيه گزارش و ارجاء به شهردار

- برنامه ريزي مستمر براي بازديد از شهرداريهاي منا��ق وسازمان هاي وابسته و غيره به منظور بررسي معضلات اجراي برنامه هاي شهرداري و بازبيني در موارد لزوم

- بررسي مشكلات اجرايي برنامه هاي شهرداري و تماس با مسئولين واحدهاي مربوط جهت رفع مشكلات موجود

- بازديد از عمليات طرح هاي عم��اني و فعاليت هاي جاري و گزارش گيري از پيشرفت كار طرح ها و فعاليت ها به منظور ارزشيابي عمليات از نظرمطابقت نتايج بدست آمده با هدف ها و سياست هاي تعيين شده

- تنظيم گزارش عملكرد فعاليت هاي انجام شده به صورت ادواری و ارايه آن به شهردار

-رسيدگي به انواع شكايات اداري و غيره برحسب ارجاع مقام مافوق و تهيه گزارشات لازم درباره آنها

- انجام بازرسي و پيگيريهاي مستمر، فوق العاده و موردي واحدهاي مختلف به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين و مقررات جاري

- ارايه گزارش هاي تخصصي درخصوص نتايج بازرسي و نظارت برعملكرد دستگاههاي اجرايي به مقامات ذيربط

- انجام ساير وظائف محوله از سوي شهردار