دفاتربازرسی

شرح وظایف دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

·  دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم موارد شکايات و پيگيری موضوع تا اخذ نتيجه نهايی و پاسخگويی به شاکی .

·  پاسخگويی حضوری و تلفنی به مراجعين و راهنمايی و رفع اشکال آنها در موارد مربوط .

·  رسيدگی به شکايات مندرج در مطبوعات و سایت بازرسی استان در زمينه های مربوط پس از حصول اطمينان از صحت مفاد آن و پاسخگويی از طريق دستگاه مربوطه .

· برقراری ارتباط مستمر با بازرسی و پاسخگويی به شکايات  و اجرای خط مشی ها و سياستها و دستور العملهايی که توسط ستاد مذکور تهيه و ابلاغ می گردد .

· برقراری ارتباط با واحدها و مراکز تابعه و اعمال نظارت مستمر بر عملکرد آنان و دريافت و جمع بندی گزارشهای همراه با تجزيه و تحليل لازم جهت اطلاع بالاترين مقام دستگاه و نيز ارسال به بازرسی و پاسخگويی به شکايات سازمان متبوع .

·  ارائه خط مشی به واحدهای تحت پوشش در رابطه با شکايات واصله و انجام بازرسی های لازم

·  تنظيم و تکميل گزارش عملياتی دستگاه متبوع مطابق فرمهای ابلاغی و ارسال آن به بازرسی و پاسخگويی به شکايات در صورت نياز سازمان

·  تهيه و تنظيم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و يا موردی جهت واحدهای پاسخگويی به شکايات واحدها و مراکز تابعه .

· هماهنگی و همکاری با دفتر بازرسی و پاسخگويی به شکايات سازمان متبوع در رابطه با نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات .

· برگزاری جلسات هماهنگی بين واحدهای پاسخگويی به شکايات  در فواصل زمانی مناسب .

 اخذ نظريات واحدهای تخصصی دستگاه متبوع در موضوعات مطروحه در صورت لزوم به منظور رسيدگی و اعلام پاسخ به شکايات .

· مطالعه و بررسی مستمر روشهای انجام کار در دفتر و واحدهای پاسخگويی به شکايات به منظور ارائه پيشنهادها اصلاحي لازم .

· انجام اقدامات لازم به منظور استقرار سيستمهای پيشرفته و مکانيزه جهت افزايش دقت ، سرعت و کيفيت گزارشگيری و گزارش دهی .

· اعلام موارد تخلفات اداری مشهود کارکنان و مسئولان دولتی در حين بررسی شکايات يا بازرسی های انجام شده به ستاد يا بالاترين مقام دستگاه اجرائی مربوط در امر رسيدگی به تخلفات اداری و دريافت نتيجه اقدام هيئت جهت انعکاس به شاکی .

· معرفی کارکنان دفتر و واحدها و مراکز تابعه به مراکز آموزشی جهت گذراندن دوره های آموزشی مورد نياز در صورت لزوم

· فراهم نمودن مقدمات نصب صندوق در محلهای مناسب برای دستيابی به پيشنهادات و انتقادات ارباب رجوع جهت اطلاع بالاترين مقام دستگاه اجرائی