واحد سازمانی
مهدی خلیل زاده
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:خلیل زاده
سمت سازمانی :بازرسان مناطق شماره تماس :34407362
مدیر بازرسی شهرداری منطقه 4