واحد سازمانی
عباس عیوضی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:عیوضی
سمت سازمانی :بازرسان مناطق شماره تماس :32868400
مدیر بازرسی شهرداری منطقه 6