واحد سازمانی
محمد علیپور
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:علیپور
سمت سازمانی :بازرسان مناطق شماره تماس :
مدیر بازرسی شهرداری منطقه يك