واحد سازمانی
سعید مرید خاک
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:مرید خاک
سمت سازمانی :کارشناسان شماره تماس :
مدیر بازرسی سازمان پسماند
تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :