واحد سازمانی
میرمحمود صالحی پناهی
نام کارمند :میرمحمود نام خانوادگی:صالحی پناهی
سمت سازمانی :بازرسان مناطق شماره تماس :
مدير بازرسي شهرداري منطقه هشت