واحد سازمانی
اكبر قنبرزاد
نام کارمند :اكبر نام خانوادگی:قنبرزاد
سمت سازمانی :بازرسان سازمانها و شركت ها شماره تماس :
مدير بازرسي سازمان حمل و نقل و ترافیک