واحد سازمانی
خليل فلاحتي
نام کارمند :خليل نام خانوادگی:فلاحتي
سمت سازمانی :بازرسان سازمانها و شركت ها شماره تماس :
كارشناس بازرسي