واحد سازمانی
خسرو خيري
نام کارمند :خسرو نام خانوادگی:خيري
سمت سازمانی :سرپرست اداره رسیدگی به شکایات , رییس اداره کنترل شاخصهای کلیدی عملکرد شماره تماس :2104104