واحد سازمانی
مهدي عالم عليايي
نام کارمند :مهدي نام خانوادگی:عالم عليايي
سمت سازمانی :رییس اداره بازرسی و نظارت شماره تماس :
رییس اداره بازرسی و نظارت