واحد سازمانی
محمدرضا حقيقت
نام کارمند :محمدرضا نام خانوادگی:حقيقت
سمت سازمانی :بازرسان مناطق شماره تماس :
مدير بازرسي شهرداري منطقه 9