واحد سازمانی
نورالله سلطانزاده
نام کارمند :نورالله نام خانوادگی:سلطانزاده
سمت سازمانی :بازرسان سازمانها و شركت ها شماره تماس :
سرپرست بازرسی سازمان پسماند