واحد سازمانی
احمد صدقی
نام کارمند :احمد نام خانوادگی:صدقی
سمت سازمانی :بازرسان سازمانها و شركت ها شماره تماس :
سرپرست بازرسی سازمان آرامستانها